Deklaracje

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ)
ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokonując wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) należy pamiętać o tym, że muszą być oni zatrudnieni w placówce, która ma podpisany z NFZ kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym. Placówka ta może być zarówno publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jak również przychodnią lub gabinetem prywatnym.

O to, czy placówka ma podpisany kontrakt z NFZ, można zapytać w rejestracji lub też sprawdzić, czy na jej budynku umieszczona jest tablica z logo NFZ i napisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”.

Wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru, której wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779),  r. (Uwaga! Na wielu stronach internetowych nadal opublikowany jest nieaktualny wzór deklaracji z 2007 roku!).

W większości przypadków deklarację wyboru składa się w imieniu własnym. Wyjątek stanowią niepełnoletnie dzieci oraz osoby, dla których ustanowiony został opiekun. W ich imieniu deklarację mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni.

W deklaracji wyboru pacjent musi podać swoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny (jeśli jest inny). Opcjonalnie zaś może wpisać swój numer telefonu kontaktowego. W dalszej części deklaracji należy podać dane wybieranego lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a konkretnie ich imiona i nazwiska. Ponadto, w deklaracji określa się, który raz w danym roku dokonywany jest wybór.

Jak często można dokonywać wyboru lekarza,
pielęgniarki lub położnej POZ?

Do tej pory tj do 31.03.2014 r. w trakcie roku kalendarzowego każda osoba ubezpieczona w NFZ miała prawo dwukrotnie dokonać bezpłatnego wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Jeśli jednak pacjent dokona takiej zmiany po raz trzeci w danym roku, wówczas był zobowiązany wnieść na rachunek Oddziału NFZ opłatę w wysokości 80 zł.

Od maja 2014 zmiany w POZ – nowelizacja ustawy podpisana przez
prezydenta z dn. 21 marca 2014.  

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy z dnia 21 marca 2014


Dziennik Ustaw z dn. 15.05.2014r.


Nowelizacja wprowadza, istotne dla pacjentów, udogodnienie: w ciągu roku kalendarzowego każdy pacjent (świadczeniobiorca) będzie mógł 3 razy bezpłatnie zmienić świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. (Dotychczas bez konieczności ponoszenia opłat można było to zrobić dwukrotnie). Opłata za 4 zmianę bez zmian - czyli: 80zł na rachunek Oddziału NFZ.

Opłata Z opłaty tej zwolnione są osoby, które musiały dokonać zmiany z przyczyn od nich niezależnych, np. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub zaprzestaniem udzielania świadczeń przez wybranego wcześniej pracownika służby zdrowia.

Pacjent musi umieścić na deklaracji informację o tym, który raz w danym roku dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej. Świadczeniodawca — a konkretnie przedstawiciel placówki, w której pacjent składa nową deklarację — ma obowiązek poinformować go o obowiązku wniesienia na rachunek Oddziału NFZ opłaty w wysokości 80 zł, a także podać mu numer tego rachunku.

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Na wniosek ubezpieczonego poprzednia placówka jest zobowiązana do wydania mu kopii lub odpisów jego dokumentacji medycznej. Pacjent ponosi koszty wykonania kserokopii lub odpisu.

Załączniki

003730_18062014_wzor_deklaracji_obowiazujacy_od_16.06.2014.pdf 4117 kB